Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

S-a desfășurat Conferința republicană a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic postsecundar din subordine25 august 2017

La 24 august curent, Direcția știință, educație și extensiune rurală, de comun acord cu Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind” a organizat cea de-a 41-a Conferință republicană a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic postsecundar din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

În cadrul evenimentului au participat reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Centrului Metodic pentru Învățământ, Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație „Agroindsind”, Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul profesional, proiectelor educaționale partenere, precum și reprezentanții instituțiilor de învățământ profesional tehnic din subordinea ministerului: directori-adjuncți, metodiști și președinți ai comitetelor sindicale din instituții.

La Conferință s-a raportat activitatea educațională a instituțiilor de învățământ profesional tehnic din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în anul de studii 2016-2017, s-a discutat despre asigurarea calității în învățământ, despre experiențele din străinătate privind pregătirea cadrelor didactice pentru învățământul profesional și a specialiștilor necesari pieței muncii cu implicarea agenților economici. Totodată, s-au trasat direcțiile principale de activitate a instituțiilor de învățământ pentru anul de studii 2017-2018.

La deschiderea Conferinței republicane Ion Parea, viceministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a salutat realizările cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic postsecundar și a apreciat conlucrarea fructuoasă dintre minister și instituțiile din subordine, venind totodată cu anumite sugestii:

„Ar fi bine ca în viitorul apropiat să fie înzestrate instituțiile de învățământ cu tehnică modernă, pentru ca studenții să deprindă noile practici. Cheia succesului în agricultura modernă sunt mecanizatorii”.

În prezent, învățământul profesional tehnic cu profil agricol (școli profesionale, Centre de Excelență, colegii) asigură instruire pentru pregătirea muncitorilor calificați și a specialiștilor în domeniu. Misiunea instituțiilor de învățământ ține de dezvoltarea, eficientizarea, sporirea calității și relevanței învățământului profesional tehnic, orientat spre cerințele economiei naționale la nivel local, regional sectorial și național, pentru asigurarea sinergiei dintre sistemul educațional și sectorul real al economiei. Astfel, este necesar de îmbunătăţit conexiunea dintre instituțiile de învățământ (centre de excelență, colegii) şi mediul exterior, concentrându-se pe rolul instituțiilor de  învățământ de a asigura elevilor o formare profesională bazată pe competenţe și adecvată cerinţelor pieţei forţei de muncă.

O idee importantă este că, instituțiile de învățământ trebuie să devină sisteme deschise, capabile să ajungă la un nivel înalt de integrare cu mediul economic, asigurând elevilor o formare profesională adecvată cerințelor pieței forței de muncă.

Având în vedere obiectivul de la Lisabona privind transformarea Uniunii Europene în cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere, este necesar de a contribui la comunicarea mediu educațional – mediu economic.

În condiţiile economiei de piaţă funcţionale, legătura dintre instituții şi mediul economic este esenţială pentru supravieţuirea atât a instituțiilor de învățământ, cât şi a agenţilor economici angajatori.

Prin urmare, este necesară implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea performanței învățământului profesional tehnic pe două niveluri:

  • la nivelul instituțiilor de învățământ cu profil agricol:
  • reformarea infrastructurii instituționale, care la moment este în proces;
  • stimularea parteneriatelor de practică între instituție și agenții economici. Mai mult decât atât, teoria ar trebui echilibrată cu practica, iar practica ar trebui să fie un exercițiu real.
  • implementarea pe scară largă a sistemului de instruire modular, astfel încât să ofere sprijin în mai multe domenii. La ora actuală în formarea profesională există un mix competitiv și modern de teorie-practică, menit să îi ajute să se încadreze ulterior în calitate de  angajați sau antreprenori în domeniu.
  • la nivelul sistemului public:
  • stimularea dialogului atât la nivel ministerial (Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului – Comitete Sectoriale), cât și la nivel local (instituții – agenţi economici) – comunitate (Camera de Comerț și Industrie, sectorul non-profit etc.), în vederea identificării soluțiilor pentru îmbunătățirea instruirii în domeniul agricol;
  • derularea unor campanii de informare publică asupra perspectivelor profesionale în agricultura modernă și instruirea în acest domeniu.

Astfel derivă unele acțiuni de viitor, întru realizarea măsurilor de îmbunătățire:

  1. Formularea cerinţelor față de forţa de muncă calitativă de către angajatori în standarde ocupaţionale, care vor servi ca bază pentru elaborarea calificărilor, curricula şi produselor curriculare.
  2. Reflectarea cu rigurozitate a cerințelor pieței muncii în conținuturile de studii pentru generarea finalităților de calitate ale procesului educațional, ceea ce ar eficientiza procesul de formare a resurselor umane și ar contribui la performanța acestora la locul de muncă. 

3. Perfecţionarea și actualizarea continuă a curriculei printr-un proces participativ cu agenţii economici şi reprezentanţii diferitor instituţii de învățământ, în conformitate cu noile tendinţe de dezvoltare a tehnologiei.

4. Formarea în cadrul stagiilor de practică a elevilor și recrutarea ulterioară a viitorilor specialiști pentru necesitățile întreprinderii.

5. Implicarea mai activă a agenţilor economici în pregătirea specialiştilor este o altă acțiune ce va contribui nu doar la creşterea calităţii pregătirii profesionale, dar şi la diminuarea decalajului dintre nivelul competenţelor deţinute şi a cerinţelor înaintate de angajatori la locul de muncă, fapt ce va determina dezvoltarea, la modul general, a relaţiei dintre educaţie şi economie.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media