Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Î.S. „CENTRUL NAȚIONAL DE VERIFICARE ȘI CERTIFICARE A PRODUCȚIEI VEGETALE ȘI SOLULUI”Consiliul de administrație al Î.S. „Centrul Național de Verificare și Certificare a producției Vegetale și Solului”

 ANUNȚ

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de administrator al ÎS „Centrul Național de Verificare și Certificare a producției Vegetale și Solului”

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs – 27.04.2017, ora 1400.

Persoana de contact: Tetea Veronica, etajul 3 bir. 313 din sediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, tel.:0 22 210 137,

e-mail: veronica.tertea@maia.gov.md

La funcţia de administrator poate candida persoana care îndeplineşte condiţiile de participare la concurs, inclusiv condiţiile de bază prevăzute de Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat.

Sarcini de bază:

1. Planificarea, organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii întreprinderii;

2. Elaborarea planului de dezvoltare al întreprinderii şi realizarea acestuia;

3. Modernizarea, dotarea periodică a laboratoarelor prin identificarea și atragerea surselor externe de finațare

Condiţii de bază:

• deţine cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul permanent pe teritoriul ei;

• cunoaşte limba română, rusă;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• este apt, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei,

 •nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

• nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

• nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate (interdicţie dispusă prin hotărâre de judecată);

• îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei vacante.

Cerinţe specifice funcției:

·         are studii superioare;

·         are cel puţin 2 ani experienţă într-o funcţie de conducere a unei entităţi economice.

·         are cel puțin 3 ani experiență în domeniul managementului unui laborator

·         are experiență în atragerea și gestionarea proiectelor internaționale

·         are experiență în implementarea sistemului de management laboratoare și acreditarea acestora la nivel național și internațional

·         cunoaşterea calculatorului (aplicaţiile MS Office – Word, Excel, Power Point);

·         cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel de comunicare fluent (engleza, franceza sau germana).

Abilităţi:

- abilităţi manageriale, de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, iniţiativă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Nu face parte din organele care exercită supravegherea şi controlul în unitatea unde are loc concursul;

Scopul de bază al funcției

Planificarea, organizarea, conducerea și gestionarea activității întreprinderii pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de Fondator. 

Documente necesare pentru aplicare:

Candidaţii interesaţi, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, depun personal, prin poştă (scrisoarea recomandată) sau prin e-mail Dosarul de concurs la etajul 3, bir. 313 din sediul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (Adresa: MD 2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162), care va conţine:

a) copia buletinului de identitate;

b) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

c) copia carnetului/carnetelor de muncă;

d) curriculum vitae;

e) programul de activitate în viitoarea funcţie, pentru 5 ani;

f) cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere);

h) cuprinsul dosarului în 2 exemplare. Un exemplar se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul. Fiecare filă din dosar se numerotează, iar numărul total de file trebuie să fie consemnat în cuprins;

*documentele pentru concurs se prezintă în mapă.

 • Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
 • În cererea de participare la concurs se indică și lista actelor depuse, cu paginile numeroatet;
 • Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copie, fără a fi însoțite de originale, acestea trebuie prezentate pînă în ziua desfășurării concursului;
 • În caz de prezentare a dosarului incomplet, Comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs;
 • Dosarul de concurs depus prin poştă (scrisoare recomandată) sau e-mail, urmează a fi verificat privind veridicitatea documentelor pînă la desfăşurarea concursului, în caz contrar Dosarul de concurs se respinge. 
 • Cazierul juridic poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere.
 • Candidatul învingător este obligat să prezinte originalul cazierului juridic în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 
 • Documentele se prezintă obligatoriu în limba de stat.
 • Documentele scrise într-o limbă străină şi fără traducerea legalizată în limba de stat, nu vor fi luate în considerare.

Locul desfășurării concursului:

Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 162, et. 3, of. 313 .

Bibliografie:

Acte legislativ-normative din domeniu :

 1. Constituţia RM - Legea fundamentală a Statului;
 2. Codul Muncii al R.M. nr.154-XV din 28.03.2003;
 3. Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat;
 4. Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară
 5. Legea nr. 68 din 05.04.2013 despre seminţe
 6. Legea nr. 16 din 10.02.2006 privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia pentru crearea Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor, cu amendamente
 7. Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31.05.2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 686 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor
 9. Hotărîrea Guvernului nr. 462 din 02.07.2013 cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje
 10. Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi a evaluării conformităţii cu modificările ulterioare.
 11. SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 – Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonăr

Informații suplimentare la nr. de telefon: 0 22 210-137