Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentareanunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

auditor intern al Direcţiei audit intern

Scopul general al funcţiei:

Desfăşurarea activităţii de audit în cadrul misiunilor de audit.

Sarcinile de bază:

  1.Efectuarea misiunilor de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar şi control intern ale entităţii audiate;

  2. Participarea la formularea versiunii preliminare a recomandărilor pentru raportul de audit intern.

  3. Informarea sistematică a  şefului echipei de audit intern despre procesul de realizare a sarcinilor de audit, prevăzute în programul de lucru al misiunii de audit.

  4. Participarea la întocmirea  dosarelor pentru misiunile de audit  realizate.

Condiţiile de participare la concurs:

 Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat și limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare în domeniul economiei, contabilitate, juridice sau IT;

Experienţă profesională:  experiență profesională în domeniul de activitate constituie un avantaj.

Cunoştinţe:  abilităţi de utilizare a computerului.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Alte cerinţe specifice:

Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare, care poate fi descărcat aici
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere poate fi descărcată aici
f) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.   

g) acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal , care poate fi descărcat aici

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs: 10.02.2017, inclusiv, ora 1600

telefon- (022) 210-153; (022) 232-390

e-mail- nadejda.cristea@maia.gov.md, tatiana.vrednic@maia.gov.md;

adresa poştală- Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare , 162, biroul nr. 515; 513

persoana de contact-     Nadejda Cristea, şef  al Direcției resurse umane               

                              Tatiana Vrednic, consultant principal al Direcţiei resurse umane

Bibliografia

 • Acte normative în domeniul serviciului public:

 -  Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

–  Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului  public;

–  Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

– Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr. 229  din 23.09.2013 ”Privind Control financiar public intern”
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105 din 15.07.2013 ”NMAISP”
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 113 din 12.10.2012 SNAI
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 51 din 23.06.2009 ”Standardele naționale de control în sectorul public”

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.