Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentareanunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante

consultant al Direcţiei dezvoltare rurală, statistică agricolă şi marketing

Scopul general al funcţiei:

Elaborarea, monitorizarea politicilor statului în domeniul dezvoltării sectorului agroindustrial, sporirii competivităţii şi productivităţii sectorului, precum şi îmbunătpăţirea  calităţii vieţii în mediul rural

Sarcinile de bază:

  1. Identificarea instrumentelor de implementare eficientă a politicilor de dezvoltare rurală şi impactul implementării acestora;
  2. Participarea la dezvoltarea şi promovarea la nivel naţional, regional şi local a parteneriatului public privat în domeniul dezvoltării rurale,
  3. Iniţierea şi elaborarea studiilor de impact economic şi social, a rapoartelor de analiză comparativă, a studiilor de marketing şi prognozelor cu privire la aplicarea măsurilor de piaţă în domeniul promovării produselor agricole şi agroalimentare;
  4. Promovarea imaginii ramurii agriculturii şi industriei alimentare, pri organizarea participării reprezentanţilor Ministerului şi agenţilor economici la expoziţii, tîrguri ş.a.
  5. Identificarea programelor de finanţare şi dezvoltare de resurse pentru funcţionarea structurilor  instituţionale şi sectoriale din sfera organizării promovării produselor agricole şi agroalimentare

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

 e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b);     h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

      i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, master sau echivalente în domeniul ştiinţelor agricole, economiei, finanţelor, juridice

Experienţă profesională:  preferabil experiență profesională în domeniile: previziune economică, economie, finanţe;

Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1;

Abilităţi: utilizarea computerului la nivel avansat (Word, Excell, Power Point); abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Alte cerinţe specifice:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniul agroalimentar;

Cunoaşterea practicilor în domeniul elaborării documentelor de politici

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare, care poate fi descărcat aici
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) cazierul judiciar;
f) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.   

g) acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal , care poate fi descărcat aici

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Documentele pot fi depuse personal, prin poştă sau e-mail (în cazul depunerii prin poştă sa e-mail, originale vor fi prezentate pîna la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs).

Data limită de depunere a documentelor: 20.02.2017, inclusiv.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

persoana de contact- Nadejda Cristea (bir. 513), Tatiana Vrednic (bir. 515)

telefon- (022) 232-390;  (022) 210-153;

e-mail- nadejda.cristea@maia.gov.md; tatiana.vrednic@maia.gov.md

adresa - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 162, biroul nr. 513, 515.

Bibliografia:

-  Constituţia Republicii Moldova;

- Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 02.12.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional.

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;
Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
Acte normative în domeniul de specialitate:

  • Hotărâre Nr. 1288 din  09.11.2006 cu privire la aprobarea Strategiei de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015
  • Hotărâre Nr. 948 din  25.11.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea acesteia