Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentareanunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de

consultant  al Secției produse de fitotehnie din cadrul Direcției politici de producţie, procesare şi reglementări de calitate a produselor vegetale

Scopul general al funcţiei:

Elaborarea, implementarea şi promovarea politicii de stat în domeniul produselor de fitotehnie, inclusiv a producerii, controlului și comercializării materialului semincer.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea, promovarea și implementarea proiectelor de acte legislative şi normative în  domeniul produselor de fitotehnie, inclusiv a producerii materialului semincer.
 2. Analizarea, evaluarea și raportarea situației în domeniul fitotehniei, inclusiv producerea, controlul calității și comercializarea materialului semincer.
 3. Analizarea și identificarea tematicilor pentru organizarea și desfășurarea întrunirilor, seminarelor, meselor rotunde.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente în agricultură, preferabil în domeniul fitotehniei

Experienţă profesională:  experiență profesională în domeniu constituie un avantaj.

Cunoştinţe:Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice; Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională la nivel B1; Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Condiţii generale de participare la concurs:

 •  deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b); 
 • h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare, care poate fi descărcat aici
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) cazierul judiciar;
f) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.   

g) acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal , care poate fi descărcat aici

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Documentele pot fi depuse personal, prin poştă sau e-mail (în cazul depunerii prin poştă sa e-mail, originale vor fi prezentate pîna la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs).

Data limită de depunere a documentelor: 29.05.2017, inclusiv, ora 16.00.

Locul  depunerii  documentelor  de  participare  la  concurs  pentru  ocuparea  funcţiilor  vacante:

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel mare , 162, biroul nr. 515, tel.:022210-153.

persoana de contact- Nadejda Cristea (bir. 513), Tatiana Vrednic (bir. 515)

telefon- (022) 232-390;  (022) 210-153;

e-mail- nadejda.cristea@maia.gov.md; tatiana.vrednic@maia.gov.md

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia concursului

-  Constituţia Republicii Moldova;

- Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 02.12.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional.

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;
Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 68 din 05.04.2013 despre semințe
 • Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția soiurilor de plante
 • Legea nr. 257 din 27.07.2006 privind organizarea și funcționarea pieților produselor agricole și agroalimentare