Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

ANUNȚMinisterul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în temeiul art. 69 alin. (3) din Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 și în conformitate cu pct. 9 din Ordinul Ministerului Educației nr. 673 din 09.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ profesional tehnic (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 206-210 din 07 august 2015), anunță concurs pentru suplinirea funcției de director al Instituției Publice “Colegiul Agroindustrial din Ungheni”.

La funcţia de director poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare;
 • are o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;
 • cunoaște limba română;
 • nu are antecedente penale.

Candidaţii pot depune la Cancelaria Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MD- 2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 162, bir. 508), personal, prin poștă sau e-mail (vitalie.jereghi@maia.gov.md) până la data de 14 iunie 2017, ora 15:00, dosarele de concurs care vor conține următoarele documente:

 • cererea de participare la concurs al cărei model este specificat în anexa nr. 1 a Regulamentului invocat mai sus;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr. 2 din regulamentul invocat;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcției;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.

Candidații pot anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, lista publicațiilor științifice, etc.

 

Informaţii suplimentare  la tel.: 022-21-01-68, 022- 21-01-53.