Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

anunt concurs IP 2017ANUNŢ

 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în temeiul pct. 6 din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei publice din sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.18 din 01.02.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 27-30 din 08.02.2013), cu modificările și completările ulterioare, anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcții:

- director al Instituției Publice „Institutul de Fitotehnie “Porumbeni””;

- director al Instituției Publice „Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia””;

La funcţia de director al instituţiei publice pot candida persoanele fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. este cetăţean al Republicii Moldova;
  2. are capacitate deplină de exercițiu;

c)  are studii superioare de master și doctorat sau postdoctorat în domeniul științelor agricole sau economiei;

d)  cunoaște o limbă străină de circulație internațională, alta decât limba rusă;

e)  are vechime în muncă științifică de cel puțin 4 ani;

f) are experiență managerială de cel puțin 4 ani;

g) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

h) posedă limba de stat;

i) nu are antecedente penale.

Candidatul pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei publice prezintă comisiei de concurs, în termen de 30 zile din ziua publicării anunţului, următoarele acte obligatorii pentru participare la concurs:

a) cererea de înscriere;

b) curriculum vitae;

c) copia actului de identitate;

d) copiile autentificate notarial ale actelor de studii;

e) lista publicaţiilor ştiinţifice;

f) copia autentificată notarial a carnetului de muncă;

g) certificat de cazier judiciar;

i) programul de activitate în viitoarea funcţie, pentru 4 ani.

Cheltuielile pentru participare la concurs (deplasarea la locul de desfăşurare a concursului, cazarea, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Actele se prezintă în doua exemplare, fiecare set de exemplare fiind îndosariat. Filele din dosar se numerotează, iar numarul total de file trebuie să fie consemnat în cuprins.

Dosarele se depun personal de catre candidat sau de către un reprezentant împuternicit al acestuia pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 162, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, et. 5, bir. 508, Secția documentare și arhivă (Cancelaria), persoana responsabilă de primirea dosarelor- dna Elena Sofroni, tel: 022-210-409.

Un exemplar al dosarului se restituie candidatului sau reprezentantului acestuia, pe care se aplică data şi semnatura persoanei care a recepţionat dosarul.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate de la Direcția resurse umane, dl Vitalie Jereghi, tel: 022-210-153.

Executor: V. Jereghi t: 022 210 153