Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentareanunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

 consultant în cadrul Direcţiei politici de producţie şi reglementări de calitate a produselor animale

 Scopul general al funcţiei:

Coordonarea problemelor ce ţin de politica tehnologică în ramura zootehniei.

Examinarea şi coordonarea documentelor normative de standardizare.

Sarcinile de bază:

1. Elaborarea şi promovarea documentelor de politici și a actelor legislative și normative privind reglementarea activităţii tehnologice de dezvoltare a ramurilor zootehnice şi ale industriei de prelucrare a producţiei animaliere.

2.Elaborarea măsurilor de implementare a actelor legislative şi normative în ramurile zootehniei;

3.Monitorizarea sectorului zootehnic privind efectivele de animale, producţia zootehnică şi nutreţurile;

4. Participarea la procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene;

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b); 

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare (licenţă) în zootehnie/ biotehnologie sau industrie alimentară.

Experienţă profesională: experiență profesională în domeniul vizat constituie un avantaj.

Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare, care poate fi descărcat aici
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) cazierul judiciar;
f) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar 

g) acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal , care poate fi descărcat aici

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Documentele pot fi depuse personal, prin poştă sau e-mail (în cazul depunerii prin poştă sa e-mail, originale vor fi prezentate pîna la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs).

Data limită de depunere a documentelor: 10.02.2017, inclusiv, orele 16.00.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

persoana de contact- Nadejda Cristea (bir. 513), Tatiana Vrednic (bir. 515)

telefon- (022) 232-390;  (022) 210-153;

e-mail- nadejda.cristea@maia.gov.md; tatiana.vrednic@maia.gov.md

adresa - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 162, biroul nr. 513, 515.

Bibliografia

  • Constituţia Republicii Moldova;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 02.12.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 „Cu privire la conflictul de interese”;

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;

Legea nr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
Acte normative în domeniul de specialitate:

- Legea nr. 371 din 15.02.1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie (Publicat: 06.04.1995 în Monitorul Oficial Nr. 20  art Nr : 182)

- Legea zootehniei nr. 412-XIV din 27.05.1999 (Publicat : 15.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 73-77 art Nr : 347)

- Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor (Publicat: 21.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 176-181art Nr : 513)

-  Legea nr. 78-XV din 18.03.2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.83-87/431 din 28.05.2004)

- Legea apiculturii nr. 70-XVI din 30 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75–78, art. 316)

- Legea nr.  231-XVI  din  20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor (Monitorul Oficial nr. 126-130/623 din 11.08.2006)