Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentareanunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante

consultant  principal în cadrul  Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

Scopul general al funcţiei:

Elaborarea, monitorizarea şi corelarea politicilor strategice ale statului în domeniul agroindustrial, precum şi evaluarea impactului social, economic, financiar al acestora.

Sarcinile de bază:

  1. Elaborarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politicilor fiscale, bugetare şi sociale în domeniul agroalimentar, precum şi corelarea acestora cu prevederile actelor normativ-legislative naţionale;
  2. Coordonarea procesului de elaborare a analizei ex-ante și ex-post al politicilor publice;
  3. Acordarea asistenţei metodologice subdiviziunilor structurale ale Ministerului în procesul de elaborare a politicii fiscale, bugetare și sociale.
  4. Examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative şi legislative elaborate de către alte autorităţi în domeniul fiscal, bugetar și social parvenite în adresa direcţiei.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b);     h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

      i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, master sau echivalente în domeniile: economiei agrare şi/sau finanțe, politicilor publice, preferabil experienţă în serviciul public sau administrare publică.   

  Experienţă profesională:  doi ani de experiență profesională în domeniile: economiei agrare şi/sau finanțe, politicilor publice, preferabil experienţă în serviciul public sau administrare publică.

Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Alte cerinţe specifice:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniile: economic, finanțelor, agroalimentar;

Cunoaşterea practicilor în domeniul elaborării documentelor de politici.

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare, care poate fi descărcat aici
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) cazierul judiciar;
f) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.   

g) acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal , care poate fi descărcat aici

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Documentele pot fi depuse personal, prin poştă sau e-mail (în cazul depunerii prin poştă sa e-mail, originale vor fi prezentate pîna la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs).

Data limită de depunere a documentelor: 10.02.2017, inclusiv, ora 16.00.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

persoana de contact- Nadejda Cristea (bir. 513), Tatiana Vrednic (bir. 515)

telefon- (022) 232-390;  (022) 210-153;

e-mail- nadejda.cristea@maia.gov.md; tatiana.vrednic@maia.gov.md

adresa - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 162, biroul nr. 513, 515.

Bibliografia:

-  Constituţia Republicii Moldova;

- Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 02.12.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 „Cu privire la conflictul de interese”;

Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional.

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;
Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;