Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentareanunță selectarea  candidaților

pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de

SECRETAR ADMINISTRATIV SUPERIOR (post de deservire tehnică)

Sarcinile de bază ale postului:

Efectuarea lucrărilor de secretariat;

Înregistrarea corespondenței de intrare și ieșire;

Înregistrarea şi ţinerea evidenţei petiţiilor;

Controlul asupra executării documentelor

Cunoştinţe:

Cunoaşterea legislaţiei RM;

Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională constituie avantaj;

Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: lucru cu informaţia, analiză și sinteză, comunicare eficientă, expunerea clară şi concisă a constatărilor, concluziilor şi recomandărilor, planificare, organizare, perseverenţă, argumentare, adaptabilitate la situaţii noi, aplanare a situaţiilor de conflict, prezentare, elaborare a documentelor.

Atitudini/Comportamente: imparţialitate, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Lista documentelor care urmează a fi depuse:

  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;
  • copia carnetului de muncă;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  • Curriculum Vitae (CV)

Salariul brut: 2500 lei

Locul depunerii documentelor pentru ocuparea postului temporar vacant -Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, mun. Chişinău, str. Ştefan cel mare , 162, biroul nr. 515, tel.: 022-210-153.

e-mail: tatiana.vrednic@maia.gov.md ; nadejda.cristea@maia.gov.md

Termen de depunere a dosarelor: 10.02.2017, ora 15.00