Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentareanunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de

 consultant principal al Secției administrarea patrimoniului de stat

 

Scopul general al funcţiei:

Examinarea şi monitorizarea proceselor de dare în locaţiune, arendă, comercializare, conservare/deconservare, gaj  şi comodat a activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat, societăţilor pe acţiuni şi a instituţiilor publice din subordinea Ministerului.

Sarcinile de bază:

  1. Elaborarea, avizarea, coordonarea şi implementarea legislaţiei referitoare la administrarea patrimoniului de stat;
  2. Examinarea adresărilor privind locaţiunea, arenda, comercializarea, conservarea/ deconservarea şi comodatul activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat, societăţilor pe acţiuni şi a instituţiilor publice din subordinea Ministerului;
  3. Examinarea materialelor şi monitorizarea procesele de înregistrare a bunurilor imobile (construcţii) proprietate a statului, în Registrul Bunurilor Imobile, ţinut de Î.S. “Cadastru”;
  4. Examinarea materialelor şi monitorizarea proceselor de gajare a bunurilor imobile proprietate de stat;

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, de licenţă,  master sau echivalente în drept, economie  sau administrare publică

Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniul vizat

Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Documente 

a) formularul de participare, care poate fi descărcat aici
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) cazierul judiciar;
f) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar 

g) acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal , care poate fi descărcat aici

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Documentele pot fi depuse personal, prin poştă sau e-mail (în cazul depunerii prin poştă sa e-mail, originale vor fi prezentate pîna la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs).

Data limită de depunere a documentelor: 15.05.2017, inclusiv.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

persoana de contact- Nadejda Cristea (bir. 513), Tatiana Vrednic (bir. 515)

telefon- (022) 232-390;  (022) 210-153;

e-mail- nadejda.cristea@maia.gov.md; tatiana.vrednic@maia.gov.md

adresa - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 162, biroul nr. 513, 515.

Bibliografia

  • Constituţia Republicii Moldova;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 02.12.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

 

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;

Legea nr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

  • Acte normative în domeniul de specialitate:

Codul civil al Republicii Moldova;
Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative;
Legea nr. 146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderile de stat;

Legea nr. 198 din 15.05.2003 cu privire la arenda în agricultură;

Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului cu modificările ulterioare.