Centrul Informațional Agricol +373 22 50 20 20
Linia anticorupție +373 22 23 23 94

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentareanunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

 șef al Direcției siguranţa alimentelor de origine animală şi medicină veterinară

Scopul general al funcţiei: Elaborarea politicilor, strategiilor și normelor sanitar-veterinare în domeniul medicinii veterinare şi siguranţei alimentelor de origine animală.

Sarcinile de bază:

     1. Elaborarea şi promovarea documentelor de politici și a actelor legislative și normative în domeniul medicinii veterinare şi siguranţei alimentelor de origine animală.

     2. Consultarea organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor din subordinea Ministerului pe probleme ce ţin de domeniul de profil al Direcției.

     3. Avizarea proiectelor de acte normative și legislative elaborate de autoritățile publice centrale în domeniul medicinii veterinare.

     4. Examinarea propunerilor, cererilor și petițiilor persoanelor fizice și juridice în domeniul medicinii veterinare, în conformitate cu legislația.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b); 

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

Studii: Superioare, master sau  echivalente în domeniul juridic,  medicinii veterinare;

Experienţă profesională: 4 ani de experiență profesională în domeniul vizat.

Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B2 constituie un avantaj.

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare, care poate fi descărcat aici
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) cazierul judiciar;
f) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar 

g) acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal , care poate fi descărcat aici

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Documentele pot fi depuse personal, prin poştă sau e-mail (în cazul depunerii prin poştă sa e-mail, originale vor fi prezentate pîna la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs).

Data limită de depunere a documentelor: 15.05.2017, inclusiv, pînă la orele 16.00.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

persoana de contact- Nadejda Cristea, Tatiana Vrednic (bir. 515)

telefon- (022) 232-390;  (022) 210-153;

e-mail- nadejda.cristea@maia.gov.md; tatiana.vrednic@maia.gov.md

adresa - Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt 162, biroul nr. 513, 515.

Bibliografia

  • Constituţia Republicii Moldova;
  • Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 02.12.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

 

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;

Legea nr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;

Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative
Acte normative în domeniul de specialitate:

  • Hotărîrea Guvernului nr.409 din 4 iunie 2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei naţională de  dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.152, art.451);
  • Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea

conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor

  • Legea nr. 78-XV din 18.03.2004 privind produsele alimentare
  • Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor 
  • Legea nr. 221-XVI din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară
  • Legea nr. 231 din 20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor