PRINTARE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

1. Dispoziţii generale

Nr. Rubrica Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii
1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
1.2. Obiectul achiziţiei: Achiziționarea produselor petroliere.
1.3. Numărul procedurii: 16/03251
1.4. Tipul obiectului de achiziţie: Cerere a ofertelor de preţuri
1.5. Codul CPV: 09000000-3
1.6. Numărul şi data Buletinului Achiziţiilor Publice: 90 din 22.11.2016
1.7. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget propriu
1.8. Administratorul alocaţiilor bugetare:
1.9. Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: Nu se utilizează
1.10. Denumirea cumpărătorului: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
1.11. Destinatarul: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
1.12. Limba de comunicare: De stat
1.13. Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este: Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162
Tel: 022210408
Fax: 022210072
E-mail: lilia.dumitras@maia.gov.md
Persoana de contact: Dumitraș Lilia

2. Listă Bunuri şi specificaţii tehnice:

Nr. d/o Cod CPV Denumire Bunuri solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
1 Benzină
1.1 09132000-3 Benzină A95 Litru 11600.00 Livrarea prin carduri. Produse de calitate. Nivel înalt de deservire.
2 Motorină
2.1 09134200-9 Motorină Euro5 Litru 3400.00 Livrarea prin carduri. Produse de calitate. Nivel înalt de deservire.

3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl.
1 Minim ani de experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare Nu se cere NU
2 Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare Nu se cere NU
3 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani) Nu se cere NU
4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma) Nu se cere NU
5 Certificat de înregistrare a întreprinderii copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; DA
6 Certificat de atribuire a contului bancar copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; DA
7 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova); DA
8 Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; DA
9 Licenţa de activitate copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului DA
10 Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea produselor petroliere oferite – eliberat de Organismul Naţional de V copia originalului, confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului DA
11 Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.4). confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; DA
12 Oferta - Specificații de preț (F4.2) confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; DA
13 Formular informativ despre ofertant (F3.3) confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; DA
14 Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2) confirmată prin semnătura şi ştampila băncii; DA
15 Specificaţii tehnice (F4.1) confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; DA
16 Lista amplasării staţiilor PECO în mun. Chișinău confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; DA
17 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantulu DA

4. Pregătirea ofertelor

4.1 Oferte alternative: Nu vor fi
4.2 Garanţia pentru ofertă: Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
sau
Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1006601000059
Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar: MD84TRPCAA518410A006
cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 16/03251 din 30.11.2016"
4.3 Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: 1.00% din valoarea ofertei fără TVA.
4.4 Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi: DDP - Franco destinație vămuit,
4.5 Termenul de livrare/prestare/executare: pe perioada anului 2017, la necesitățile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pe teritoriul Republicii Moldova.
4.6 Metoda şi condiţiile de plată vor fi: prin transfer după alimentare cu produsele petroliere în termen de 10 zile calendaristice din data emiterii facturii fiscale de către Vinzător.
4.7 Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 30 zile
4.8 Ofertele în valută străină: Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

5.1 Plicurile vor conţine următoarea informaţie suplimentară: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 16/03251
Pentru achiziţionarea de: Achiziționarea produselor petroliere.
Autoritatea contractantă: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Adresa autorităţii contractante: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162
A nu se deschide înainte de: 30.11.2016 10:00
5.2 Pentru depunerea ofertelor, adresa autorităţii contractante/organizatorului procedurii este: Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162
Tel: 022210408
Fax: 022210072
E-mail: 022210072
Data-limită pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora: 30.11.2016 10:00
5.3 Deschiderea ofertelor va avea loc la următoare adresă: Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162
Tel: 022210408
Data, Ora: 30.11.2016 10:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor

6.1 Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: Leu MD
Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: BNM
Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: 30.11.2016
6.2 Modalitatea de efectuare a evaluării: pe poziții, cel mai mic preț, aplicarea % discaunt mai mare.
6.3 Factorii de evaluarea vor fi următorii: Nu sunt

7. Adjudecarea contractului

7.1 Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preţ
7.2 Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)): 5.00%
7.3 Garanţia de bună execuţie a contractului: Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract
sau
Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat
Codul fiscal: 1006601000059
Contul de decontare/trezorerial:
Contul bancar: MD84TRPCAA518410A006
cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 16/03251 din 30.11.2016"
7.4 Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă: 5 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.Conducătorul grupului de lucru:

UȘURELU Iurie ________________________________